Acasă Povestea Noastră Servicii Pachete Catering Despre Locație Cum Comand Galerie Contact

Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Identitatea și datele de contact ale operatorului S.C. CENTRAL ARTS STUDIO S.R.L. (denumită în continuare Central Art Party), cu sediul social in Bucuresti, str. Batiștei, nr 35, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9402/2014, având Cod Unic de Înregistrare 33472913, în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului www.centralartparty.ro, respectă confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care accesează site-ul web. În acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile care sunt introduse în bazele noastre de date sunt utilizate numai în scopuri determinate, explicite și legitime.

În cazul în care solicităm furnizarea datelor personale pentru activități de marketing iar persoana care ne oferă aceste date nu a împlinit în mod legal varsta de 18 ani, vom solicita acordul expres și scris al pîrintelui sau tutorelui minorului in cauză.

 

Definiții:

 • ANSPDCP =  Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • „date cu caracter personal” înseamnă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • “prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • “restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • “operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 • “persoana împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publica, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • “destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publica, agenția sau alt organism careia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, îndiferent daca este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
 • “consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

 

Drepturile utilizatorilor site-ului Central Art Party, în calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat măsurile tehnice și organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate conform RGPD), si anume:

 • Dreptul de acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea operatorului că prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îl privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul că aceste date sa fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate (demonstrabile).
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicita să îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societații informaționale.
 • Dreptul la restricționarea prelucrăriipoate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică daca drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

 

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal obținute prin intermediul site-ului www.centralartparty.ro este realizată cu respectarea prevederilor Regulamentul nr. 679/2016. Pentru orice informări sau solicitari în baza dreptului persoanelor vizate conform RGPD, vă puteți adresa Central Art Party la adresa de email: office@centralartparty.ro

 

Scopurile și temeiurile legale ale prelucrarii. Categoriile de date cu caracter personal colectate și prelucrate de catre Central Art Party.

Prin completarea oricărui formular pus la dispoziție pe site-ul web www.centralartparty.ro vă exprimați acordul expres cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de Central Art Party, atât manual cât și automat, în scopul de a fi contactat de Central Art Party cu privire la solicitarea dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) – RGPD.

Dacă nu sunteți de acord ca datele dumneavoastră să fie prelucrate, aveți dreptul și libertatea de a nu completa formularele disponibile și de a nu accesa site-ul www.centralartparty.ro

În momentul completării formularelor disponibile pe www.centralartparty.ro, Central Art Party va colecta date cu caracter personal.

Central Art Party poate primi și înregistra pe serverele sale informațiile referitoare la adresa IP și informațiile cookie ale site-ului solicitat.  Aveți opțiunea de a seta browserul de internet astfel încât acesta să respingă anumite cookies. În acest caz, va exista însă un impact negativ asupra navigării dvs. pe site-urile Central Art Party. Politica Central Art Party referitoare la cookie-uri poate fi consultată aici.

Pentru utilizatorii abonați la newsletter ce nu doresc să mai primească informări pe adresa de email, este necesară trimiterea unui email la adresa: office@centralartparty.ro iar datele dvs. vor fi șterse din baza noastră de date pentru newsletter.

 

Protecția datelor cu caracter personal. Perioada de retenție a datelor.

Central Art Party nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-urilor Central Art Party, cu excepția angajaților autorizați și contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane împuternicite cărora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa în numele Central Art Party sau pentru a furniza servicii disponibile site-ului Central Art Party, sau în cazul în care obligația de dezvăluire reprezintă o obligație legală a Central Art Party sau a angajaților ori contractorilor/partenerilor acesteia.

Central Art Party a implementat masurile organizatorice și de securitate necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor RGPD.

Central Art Party împreună cu colaboratorii săi, și-a asumat responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzatoare privind protectia confidențialității și securității datelor cu caracter personal.

Totodata, Central Art Party acordă acces la datele cu caracter personal, angajaților autorizați și contractorilor/partenerilor (persoane împuternicite), doar în conformitate cu scopul declarat al colectarii datelor. Toți angajații, colaboratorii și furnizorii de servicii ai Central Art Party, care intră în contact cu datele cu caracter personal, trebuie să acționeze în conformitate cu principiile politicilor și procedurilor de confidențialitate și de securitate a datelor cu caracter personal semnând declarații și acorduri de confidențialitate cu privire la aceste date.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-urilor Central Art Party sunt reținute pe o perioadă cuprinsă între 3 și 10 ani (în funcție de scopul colectării datelor personale), utilizatorii fiind informați de fiecare dată când furnizează datele lor persoanle cu privire la perioada exacta de retenție.

 

Modificări ale politicii de confidențialitate

Dacă considerați că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, Central Art Party va publica respectivele modificari în această pagină, pentru a vă informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate și modul în care acestea sunt utilizate.

Dacă aveți întrebări cu privire la politica de confidențialitate, vă rugăm să ne scrieți pe e-mail, la adresa: office@centralartparty.ro

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află mai multe.